Algemene termen en voorwaarden


Algemene termen en voorwaarden Eslabonsur

Versie: 7 december 2016

Inhoud:

Artikel1- Definities

Artikel 2- Identiteit van de ondernemer

Artikel 3- De toepasselijkheid

Artikel 4- Het aanbod

Artikel 5- De overeenkomst

Artikel 6- Herroepingsrecht

Artikel 7- Herroepingskosten

Artikel 8- Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9- Prijsstelling

Artikel 10- Overeenstemming en garantie(s)

Artikel 11- Levering en uitvoering

Artikel 12- Accepatbele gebruiksregels

Artikel 13- Licentie van klantmateriaal

Artikel 14- Eigenaarschap

Artikel 15- Promotie

Artikel 16- Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 17- Betalingen

Artikel 18- Klachtenregeling

Artikel 19- Geschillen

Artikel 20- Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1- Definities

In deze algemene termen en voorwaarden zijn de navolgende definities van toepassing:

Aanbod: de door Eslabonsur aangeboden dienst(en) op schrift naar aanleiding van een aanvraag van de klant.

Bureaukosten: kosten die gemaakt worden voor telefoontjes, papier, en andere administratiekosten.

Content van de klant: alle gegevens van de klant inclusief logo’s, foto’s, video’s en schriftelijk materiaal ongeacht of dat van een eventueel derde partij is.

Dag: kalenderdag volgens correcte de tijdzone

Duurtransactie: een overeenkomst met betrekking tot een (aantal) dienst(en) waarvan de leveringsverplichting en de aankoop is gespreid over een bepaalde tijdsperiode.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de klant om de overeenkomst binnen  de overwegingstijd te beëindigen.

Klant: natuurlijke- of rechtspersoon (die al dan niet een eigen rechstpersoonlijkheid bezit) die tot een overeenkomst met Eslabonsur komt.

Overeenkomst: een overeenkomst op basis van een georganiseerd systeem voor verkoop van diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie.

Overwegingstijd: de tijd gedurende welke de klant het recht tot herroeping kan uitvoeren.

Artikel 2- Identiteit van de ondernemer

Eslabonsur

Van Tuyll van Serooskerkenweg 42-2

1076JM Amsterdam, The Netherlands

Phonenumber: + 31 6 42239415 (The Netherlands)

E-mail: info@Eslabonsur.com

BTW identificatie nummer: NL243679026B01

Artikel 3- Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eslabonsur en op elke afgeronde overeenkomst tussen Eslabonsur en de klant.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de klant  ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is voordat de overeenkomst wordt gesloten, zal het worden aangegeven dat de algemene voorwaarden zo snel mogelijk ingezien kunnen worden op de site van Eslabonsur en dat op verzoek van de klant deze algemene voorwaarden aan de klant kunnen worden toegestuurd zonder bijkomende kosten.

Artikel 4- Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of andere specificaties, zal dit nadrukkelijk worden genoemd.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst(en). De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de dienst(en) door de klant  mogelijk te maken. Voor de hand liggende fouten en vergissingen binden Eslabonsur niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het duidelijk voor de klant is welke rechten en verplichtingen  gerelateerd zijn aan het aanbod als het door de klant wordt geaccepteerd. Dit betreft met name:

-prijs inclusief btw.

-de manier waarop de overeenkomst tot stand gekomen is en de benodigde handtekeningen.

-of het herroepingsrecht van toepassing is.

-de manier van betaling, levering en uitvoering van het contract.

-de deadline voor acceptatie van het aanbod of de periode waarin Eslabonsur de prijs garandeert

-of de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd en hoe dat in dat geval door de klant ingezien kan worden.

-enige andere mogelijke taal, inclusief Nederlands, voor de overeenkomst.

-de minimale lengte van de overeenkomst in het geval dat het een duurtransactie betreft.

Artikel 5- De overeenkomst

De overeenkomst is afgerond op het moment dat de klant het aanbod aanvaardt en het voldoet aan de voorwaarden.

Indien de klant het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Eslabonsur onmiddellijk dat zij de aanvaarding van het bod hebben ontvangen. Zolang Eslabonsur de aanvaarding van de overeenkomst nog niet heeft bevestigt,  kan de klant de overeenkomst nog ontbinden.

Eslabonsur kan melden of controleren, binnen het wettelijk kader, of de klant aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, en kan tevens alle belangrijke feiten en factoren controleren die nodig zijn om het goede overeenkomst af te sluiten. Als Eslabonsur gebaseerd op onderzoek, goede redenen heeft om geen overeenkomst te sluiten dan behouden zij zich het recht dit te motiveren en een  dienst(en)aanvraag te weigeren of zij kunnen bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van het aanbod.

Eslabonsur zal de volgende informatie meesturen met het dienst(en)aanbod:

  1. Het adres van het bedrijf voor de klant om klachten in te dienen.
  2. De voorwaarden en de manier hoe de klant het herroepingsrecht kan uitvoeren en een duidelijke indicatie wanneer er aanspraak op gemaakt kan worden.
  3. De manier van betaling, levering en uitvoering van het contract.
  4. De voorwaarden voor beeindiging van de overeenkomst als de overeenkomst een lengte heeft van een jaar of meer of als dit van onbeperkte tijdsduur is.

Artikel 6- Herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te voeren, moet de klant zich houden aan de redelijke en duidelijke instructies van Eslabonsur bij het aanbod of uiteindelijk bij de levering van de dienst(en).

Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd of voor de tijd noodzakelijk voor de voltooiing van de opdracht, kan, behoudens indien in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, tussentijds door een der partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel; 7- Herroepingskosten

Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zoals in de zin van artikel 6 door de opdrachtgever is deze aan Eslabonsur gedurende de opzegtermijn een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan het gemiddelde van het honorarium zoals dit door Eslabonsur is gedeclareerd over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de overeenkomst geduurd heeft). Het vorenstaande geldt onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van de declaraties voor werkzaamheden die de opdrachtgever  Eslabonsur tijdens de opzegtermijn laat verrichten, voorzover deze meer dan voormeld gemiddelde belopen.

Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door Eslabonsur kan zij geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding anders dan voor werkzaamheden, die Eslabonsur tijdens de opzegtermijn verricht.

Eslabonsur is verplicht lopende werkzaamheden tot aan het einde van de opzegtermijn normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij de klant anders beslist. Indien de klant dit verzoekt, Eslabonsur verplicht zorg te dragen voor een adequate overdracht van de werkzaamheden.

Eslabonsur heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of buiten faillissement of surseance een akkoord met schuldeisers nastreeft, zulks onverlet het recht van Eslabonsur op schadevergoeding wegens voortijdige beëindiging.

Artikel 8- Uitsluiting herroepingsrecht

Eslabonsur kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen als Eslabonsur dit duidelijk op tijd vermeld heeft vóór de sluiting van de overeenkomst. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor reeds gereserveerde diensten of reeds aan derden betaalde diensten.

Artikel 9- Prijsstelling

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behalve voor prijswijzigingen als gevolg van het wijzigen van de BTW-tarieven.

In afwijking van de vorige paragraaf kan Eslabonsur diensten met variabele prijzen aanbieden Als deze prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Eslabonsur geen invloed op heeft. Deze afhankelijkheid van schommelingen en het feit dat vermelde prijzen, slechts richtprijzen zijn, wordt vermeld bij het aanbod.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke voorschriften en bepalingen.

Prijsverhogingen na 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen mogelijk als Eslabonsur duidelijk heeft aangegeven en:

  1. ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften en bepalingen; of
  2. de klant is bevoegd om de overeenkomst te beeindigen vanaf de dag dat de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod genoemde prijs is inclusief BTW.

Artikel 10- Overeenstemming en garantie

Eslabonsur zorgt ervoor dat de dienst(en) aan de overeenkomst voldoen, volgends de in het aanbod vermelde specificaties, redelijke vereisten, deugdelijkheid en bruikbaarheid en zij zorgt er bovendien voor dat dit binnen de kaders van de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften plaatsvindt.

Een garantie van Eslabonsur verandert niets aan de rechten en aanspraken waarop de  klant  volgens de overeenkomst aanspraak kan maken tegen Eslabonsur.

Artikel 11- Levering en uitvoering

Eslabonsur neemt de grootst mogelijke zorg in acht wat betreft de ontvangst en de uitvoering van alle opdrachten en diensten.

In het geval van beëindiging van de overeenkomst voordat de uitvoering daarvan begonnen is, zal Eslabonsur het bedrag dat de klant tot dan toe reeds heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de beëindiging terugbetalen.

Indien de levering van een bestelde dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal Eslabonsur streven naar het beschikbaar stellen van een vervangende dienst. In dat geval zal de klant tenminste voor levering van de dienst op een duidelijke en begrijpelijke manier verwittigd worden dat een vervangende dienst  geleverd zal worden. Het herroepingsrecht kan in dat geval niet worden uitgesloten met betrekking tot de vervangende dienst.

Artikel 12- Acceptabele gebruiksregels

De acceptabele gebruiksregels van Eslabonsur omvatten het volledige vermijden van: spamming; rippen; schending van intellectuele eigendom; privacy schendingen; illegale of onbevoegde toegang tot andere computers of netwerken; distributie van internetvirussen, internetwormen, Trojaanse paarden of andere destructieve activiteiten; faciliteren van een overtreding van deze acceptabele gebruiksregels; andere illegale activiteiten; betrokken zijn bij andere activiteiten, zowel legale of illegale, waarvan Eslabonsur bepaalt dat deze schadelijk voor haar klanten, werkzaamheden, reputatie, goodwill, of klantrelaties zijn.

De klant zal Eslabonsur onmiddellijk waarschuwen als de klant zich bewust wordt van een schending van de voorwaarden van deze overeenkomst, met inbegrip van schendingen van de acceptabele gebruiksregels. Eslabonsur behoudt zich het recht voor om de toegang tot diensten te beëindigen indien, naar het oordeel van  Eslabonsur, de klant de acceptabele gebruiksregels overtreedt.

Artikel 13- Licentie van klantmateriaal

De klant verleent hierbij aan Eslabonsur een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om content van de klant te bewerken, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te vertonen, te publiceren, uit te zenden, deel te nemen aan de overdracht ervan, te reproduceren, te distribueren, uit te voeren, weer te geven en anders te gebruiken indien nodig om de dienst(en) aan de klant en/of haar zakelijke partners op grond van deze overeenkomst nodig is. Content van de klant betekent: alle bedrijfslogo’s, merken, teksten, foto’s, geluiden, graphics, video’s en andere gegevens, ongeacht of die eigendom zijn van de klant of een derde partij, door de klant zoals door Eslabonsur gebruikt kan worden in de door  Eslabonsur verstrekte information, aangezien dergelijke materialen van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

Artikel 14- Eigenaarschap

De content van de klant is eigendom van de klant. Eslabonsur is de eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op de website van Eslabonsur, de Eslabonsur information, de diensten, software of technologie die wordt gebruikt om de diensten uit te voeren, de naam Eslabonsur, logo’s, en alle bijbehorende auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Eslabonsur behoudt zich het recht voor om content van de klant vast te houden en niet vrij te geven, in het geval dat de klant in strijd met deze overeenkomst handelt. De klant zal ten alle tijde Eslabonsur’s auteursrechten vermelden op Eslabonsur informatie in lijn met hoe Eslabonsur  deze auteursrechten op haar website noemt.

Artikel 15- Promotie

De klant heeft het recht om de Eslabonsur naam, handelsmerken, en logo te gebruiken om een van de Eslabonsurdiensten te promoten aan zijn zakelijke partners. Voorafgaand aan een dergelijk gebruik, moet de klant eerst schriftelijke toestemming van Eslabonsur verkrijgen. De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat elk gebruik van Eslabonsur in verband met deze overeenkomst geen recht, titel of belang in of aan het gebruik van de naam Eslabonsur, handelsmerken, dienstmerken en logo schept en dat al het gebruik en goede wil in verband met Eslabonsur’s naam, handelsmerken, dienstmerken en logo ten goede komt en in het voordeel is van Eslabonsur.

Het is Eslabonsur toegestaan om in alle externe communicatie te noemen dat de klant gebruik maakt van Eslabonsur’s dienst(en).

Artikel 16- Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

De Klant kan op elk moment een overeenkomst beëindigen die voor onbepaalde tijd is aangegaan en welke zich verbindt tot regelmatige levering van diensten met inachtneming van de geldende regels voor  berichtgeving van beëindiging van niet meer dan een maand.

De klant kan de overeenkomst in bovenstaand geval:
-ten alle tijde beëindigen zonder beperkingen op een bepaalde tijd of gedurende een bepaalde periode
-tenminste eindigen op dezelfde wijze zoals de overeenkomsten door de klant werden gesloten
-ten alle tijde opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Eslabonsur voor zichzelf heeft verkregen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en welke zich verbindt tot een regelmatige levering van diensten kan niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en welke zich verbindt tot een regelmatige levering van diensten, mag alleen automatisch verlengd worden voor onbepaalde tijd als de klant te allen tijde de overeenkomst kan beëindigen met een opzegtermijn van niet meer dan één maand en een opzegtermijn van niet meer dan drie maanden in het geval de overeenkomst zich verbindt tot een regelmatige levering, maar in ieder geval minder dan één keer per maand.

Duur

Indien een overeenkomst een looptijd van langer dan een jaar heeft, kan de klant na één jaar ten alle tijde beëindigen met een opzegtermijn van niet meer dan één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zijn gekant tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur.

Artikel-17 Betalingen

De vergoeding van Eslabonsur geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen, op basis van uurtarieven. Andere beloningen kunnen zijn een vaste vergoeding per tijdseenheid (retainer fee) of een vaste prijs (per project of opdracht).

Naast een vergoeding zijn verschuldigd de bureaukosten en de kosten van derden, die door  Eslabonsur in het kader van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

In principe zal de opdrachtgever de kosten van derden rechtstreeks voldoen. Verloopt de betaling van derden via Eslabonsur, dan is het zij gerechtigd tot het berekenen van een toeslag voor rente- en administratiekosten. Ook is Eslabonsur dan gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Het is gebruikelijk dat alle kortingen op leveranties van derden worden doorgegeven aan de opdrachtgever.

Tenzij anders is overeengekomen declareert Eslabonsur maandelijks achteraf de over een kalendermaand verschuldigde vergoeding en de bureaukosten. Kosten van derden kunnen onmiddellijk na ontvangst van daarop betrekking hebbende facturen worden doorbelast. De betalingstermijn voor declaraties van Eslabonsur bedraagt 30 dagen. Bij overschrijding van die termijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum een rente van 1% per kalendermaand of een gedeelte van een maand verschuldigd.

Artikel 18- Klachtenregeling

Eslabonsur behandelt de klacht overeenkomstig de hiernavolgende klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden binnen een redelijke termijn voorgelegd aan Eslabonsur nadat de klant de gebreken heeft waargenomen.

De aan Eslabonsur ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Eslabonsur binnen de 14 dagen antwoorden met een bevestiging en een indicatie wanneer de klant een meer gedetailleerd antwoord zal ontvangen.

Als een klacht niet kan worden opgelost in onderling overleg, dan is er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 19- Geschillen

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten tussen Eslabonsur en de klant  waaraan deze algemene voorwaarden zijn gerelateerd.

De partijen geven toestemming voor een persoonlijke bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland en doen afstand van enig bezwaar tegen een procedure in dergelijke rechtbanken.

Artikel 20-  Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen in vergelijking met de algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de klant zijn en dient schriftelijk opgenomen te zijn op een zodanige wijze dat alle partijen deze kunnen bewaren en inzien.